Счетоводни услуги. Комплексни финансови решения

Персонал 

 

Отношенията между работодателите и работниците се регулират от Кодекса на труда.

 

Социално осигуряване

 

Социалното осигуряване в България включва безработицата, пенсиите и здравното осигуряване.

 

Социално осигуряване

 

Държавното обществено осигуряване предоставя обезщетения, помощи и пенсии при: временна неработоспособност; временна намалена работоспособност; инвалидност; майчинство; безработица; старост; смърт.

 

Основният нармативен акт в областта на държавното обществено осигуряване е Кодексът за социално осигуряване.

 

Пенсиите и обезщетенията се изплащат от Националния осигурителен институт (НОИ).

 

Здравно осигуряване

 

В България има задължително здравно осигуряване под формата на Национална здравноосигурителна каса. Вноските се правят обикновено от работещия, освен в няколко случая. Работодателят плаща разходите за здравеопазване:

 

 

Основният нормативен акт, който регулира кои категории хора са включени и условията за плащане на здравни осигуровки и вноските за всяка категория, е Законът за здравното осигуряване.

 

Трудови договори

 

Трудовият договор се сключва между работника или служителя и работодателя преди постъпването на работа.

 

Трудовият договор се сключва в писмена форма, съдържа данни за страните и определя:

 

 

С трудовия договор могат да се уговарят и други условия, свързани с предоставянето на работната сила, които не са уредени с повелителни разпоредби на закона, както и условия, които са по-благоприятни за работника или служителя от установените с колективния трудов договор.

 

Трудовият договор може да бъде сключен за неопределено време, като срочен договор или със срок за изпитване:

 

Срочен трудов договор се сключва:

 

 

Трудовият договор, сключен за определен срок, се превръща в договор за неопределено време, ако работникът или служителят продължи да работи след изтичане на уговорения срок 5 или повече работни дни без писмено възражение от страна на работодателя и длъжността е свободна.

 

Трудов договор със срок за изпитване

 

Когато работата изисква да се провери годността на работника или служителя да я изпълнява, окончателното приемане на работа може да се предшествува от договор със срок за изпитване до 6 месеца.

 

 

Органът, който прилага контрола по законността на трудовите правоотношения, е Главната инспекция по труда.

 

 

 

 

Медицински прегледи

 

 

 

Всички работници и служители подлежат на задължителни предварителни медицински прегледи :

 

 

 

 

 

 

Всички работещи подлежат и на периодични медицински прегледи, осигуряването на които е за сметка на работодателя. Техният вид и периодика е в зависимост от условията на труд и идентифицираните опасности и рискове при оценката на риска в предприятието.

 

 

 

 

 

 Наемане на работа на чужденци

 

Граждани от страните от ЕС може да работят в България без предварително разрешение.

 

Граждани на страни, които не са членки на ЕС , предварително трябва да получат разрешение за работа от Агенцията по заетостта.

 

Постъпването на работа се осъществява след сключване на трудов договор в писмен вид. Няма определена форма или образец на трудов договор. В тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор и в седемдневен срок от неговото прекратяване работодателят или упълномощено от него лице е длъжен да изпрати уведомление за това до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите..

 

Кодексът на труда предвижда условията, при което даден договор може да бъде прекратен от работодателя или от работещия, с предизвестие или без предизвестие. Договор не може да бъде прекратен, ако работещият е в отпуск по болест, или когато работещата е по майчинство или е бременна.

 

Социалноосигурителни вноски

 

Размерите на осигурителните вноски се внасят във фондовете на държавното обществено осигуряване и са определени в Кодекса за социално осигуряване.

 

Задължителните социални и здравни осигуровки варират от 30,7% да 31,4% .Те покриват болест,майчинство,обезщетение за безработица и пенсии за старост.Работодателят плаща 60% от вноските , а работника-40%.

 

Чуждестранни лица,които притежават разрешение за дългосрочно пребиваване трябва да плащат здравни осигуровки в размер на 8%.

 

Начало За нас Услуги Цени Актуално Контакти