Счетоводни услуги. Комплексни финансови решения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Счетоводство

 

Търговските дружества, регистрирани в България, трябва да прилагат система на двустранно счетоводно записване съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството. Този закон определя счетоводните документи, които всички търговски дружества трябва да изготвят.

 

Предприятията в Република България изготвят и представят годишните си финансови отчети на базата на Международните счетоводни стандарти

 

Годишните финансови отчети се изготвят и представят на базата на Националните счетоводни стандарти за малки и средни предприятия от предприятията ,които не превишават следните показатели: 

 

На независим финансов одит от регистрирани одитори подлежат годишните финансови отчети на:

- балансова стойност на активите- 1,5 млн.лева,

- нетни приходи от продажби - 2,5 млн. лева,

- средна численост на персонала за годината- 50 човека

 

Годишният финансов отчет се състои от:

Предприятията изготвят годишните си финансови отчети до 31 март на следващата година и ги представят по избор пред Националната агенция за приходите или Националния статистически институт.

 

Предприятията публикуват годишния си финансов отчет и годишния доклад за дейността ,приети от общото събрание на съдружниците/акционерите или от съответния орган чрез заявяване и представяне за обявяване в Търговския регистър:

 

 

 

Начало За нас Услуги Цени Актуално Контакти