Счетоводни услуги. Комплексни финансови решения

Регистрация на фондация

Юридическите лица с нестопанска цел са Сдруженията и Фондациите.

Фондацията се учредява приживе или по случай на смърт с едностранен учредителен акт, с който безвъзмездно се предоставя имущество за постигане на нестопанска цел. За учредяване на фондацията приживе е необходимо актът да бъде с нотариално заверени подписи. Когато се прехвърлят вещни права върху недвижим имот, учредителният акт се вписва от съдията по вписванията при районния съд по местонахождението на имота.

Имуществото, предоставено с учредителния акт, се счита за имущество на фондацията при нейното възникване от датата на извършване на учредителния акт приживе или на откриване на наследството по случай смърт.

Фондацията има управителен орган, който може да бъде едноличен или колективен. Когато учредителният акт предвижда повече от един орган, правилата за общото събрание и управителния съвет на сдружение се прилагат съответно и за другите органи. Когато в учредителния акт не са посочени органи на фондацията, те се определят от окръжния съд по местоучредяването й.

ОСНОВНИ ПРИЛИКИ И РАЗЛИКИ МЕЖДУ СДРУЖЕНИЕ И ФОНДАЦИЯ:

1. И двете юридически лица осъществяват дейност с нестопанска цел.
2. И двете юридически лица се регистрират в окръжния съд по тяхното седалище.
3. Фондациите, за разлика от Сдруженията, са некорпоративно устроени юридически лица – те нямат членствен състав и не встъпват в членствени правоотношения с други правни субекти. Фондациите се създават с едностранен акт (дарение или завещание), по силата на който учредителят безвъзмездно предоставя имущество за постигане на определена нестопанска цел.
4. Различни са органите на сдруженията и фондациите. При сдруженията органите са задължителни - върховен орган е общото събрание, а управителен орган е управителния съвет. При Фондациите видът на органите зависи от волята на учредителите и характера на извършваната от тях дейност – в частна или обществена полза. Фондацията има управителен орган, който може да бъде едноличен или колективен. Когато учредителният акт предвижда повече от един орган, правилата за общото събрание и управителния съвет на сдружение се прилагат съответно и за другите органи.
5. Различни са изискванията за учредяване. За учредяване на сдружение е необходимо да е налице задължителния минимален брой учредители (от 3 до 7 лица). За учредяването на Фондация е необходимо да има само едно лице учредител, без значение от характера на извършваната дейност – в частна или обществена полза. Задължително условие за учредяване на фондация е учредителят да извърши учредително дарение (на пари или имоти).
6. За разлика от сдружението, само при учредяване на фондацията, е налице института на запазените права на учредителя или определено от него трето лице. Запазените права следва изрично и точно да бъдат определени в учредителния акт и гарантират на учредителя участие в управлението.
7. За разлика от сдруженията, фондациите нямат членове. За разлика от сдруженията, при фондациите качеството учредител не води до автоматично възникване на членствено правоотношение.
8. За разлика от сдружението, Фондация се учредява приживе или по случай на смърт с едностранен учредителен акт, с който безвъзмездно се предоставя имущество (пари, имоти и др.) за постигане на нестопанска цел.
9. Данъчните облекчения, които са предвидени за сдруженията и фондациите, засягат само тези от тях, които извършват дейност в обществена полза.

За регистрация на фондация в частна полза е необходимо да бъде запазено името на фондацията. Следва вписване на фондацията в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел в района на окръжния съд по седалището на юридическото лице. След съдебната регистрация, в седмодневен срок следва да бъде извършена регистрация на фондацията в Регистър Булстат. В двумесечен срок от съдебната регистрация, фондацията в обществена полза трябва да бъде вписана в Централния регистър при Министерството на правосъдието.

За регистрация на фондация е необходимо да ни предоставите следната информация:

1. Наименованието на фондацията;
2. Седалище и адрес на управление на фондацията;
3. Информация каква ще бъде осъществяваната от фондацията дейност – в частна или в обществена полза;
4. Данни по лична карта за учредителя;
5. Информация за конкретното имущество, което ще бъде предоставено безвъзмездно за учредяването на фондацията (пари, вещи и др.);
6. Информация за начина, по който ще се управлява фондацията – чрез едноличен или колективен орган, едностепенна или двустепенна система.
7. Информация за предмета на дейност на фондацията.
8. Целите на фондацията и средствата за постигането им.


Цената за регистрацията на фондация в частна полза е 550 лв., а на фондация в обществена полза е 600 лв. Посочените суми включват всички държавни такси – за запазване на име, за вписване в регистъра на ЮЛНЦ, в регистър Булстат и в Централния регистър при Министерството на правосъдието, както и адвокатския хонорар. В тези суми не са включени нотариалните такси за заверка на учредителния акт на фондацията, тъй като те се определят от стойността на дареното имущество.

Начало За нас Услуги Цени Актуално Контакти