Счетоводни услуги. Комплексни финансови решения

Регистрация на сдружение

Съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), сдружението е юридическо лице с нестопанска цел, което се учредява от три или повече лица, които се обединяват за осъществяване на дейност с нестопанска цел. Учредители на юридическо лице с нестопанска цел могат да бъдат български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица.

Юридическите лица с нестопанска цел свободно определят целите си, както и средствата за постигането им. Взависимост от характера на извършваната от тях дейност, сдруженията могат да се самоопределят като организации за осъществяване на дейност в обществена или в частна полза. Сдружение, което е определено за извършване на общественополезна дейност, се учредява от най-малко 7 дееспособни физически лица или 3 юридически лица.

Юридическото лице на организацията с нестопанска цел възниква с вписването му в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел в района на окръжния съд по седалището на юридическото лице. Юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, след възникването си подлежат на вписване в нарочен Централен регистър при Министерството на правосъдието.

Учредените сдружения в обществена полза могат да ползват предвидените в законите данъчни, митнически и други облекчения. Общественополезна дейност може да бъде извършвана в сферата на образованието, защита на човешките права, подпомагане на социално слабите и хората в неравностойно положение и др. Дейността на сдруженията в обществена полза подлежи на независим финансов одит, съгласно Закона за счетоводството. След регистрация на сдружението в обществена полза, същото не може да бъде преобразувано в сдружение в частна полза.

Правоспособността на сдруженията е универсална, тъй като те са носители на всички права и задължения, които не са свързани с естествените качества на физическите лица и могат да притежават имущество.

Характерна особеност на сдружението е, че то не преследва стопански цели. Сдруженията могат да извършват допълнителна стопанска дейност само ако е свързана с предмета на основната дейност, за която са регистрирани, и като използват прихода за постигане на определените в устава или учредителния акт цели. Извършването на стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност. Юридическите лица с нестопанска цел не разпределят печалба.

Сдруженията са корпоративно устроени юридически лица, създадени да защитят определени интереси на своите членове – професионални, научни, културни и други. Те могат да бъдат във формата на съюзи, кръжоци, настоятелства, клубове по интереси и други.

Всеки член има право да участва в управлението на сдружението, да бъде информиран за неговата дейност, да се ползва от имуществото му и от резултатите от дейността му по реда, предвиден в устава. Всеки член е длъжен да прави имуществени вноски, когато това е предвидено в устава. За задълженията на сдружението членът отговаря до размера на предвидените в устава имуществени вноски. Членът не отговаря лично за задълженията на сдружението. Върховен орган на сдружението е общото събрание, което се състои от всички членове на сдружението, освен ако в устава е предвидено друго. Управителен орган на сдружението е управителният съвет.

За регистрация на сдружение в частна полза е необходимо да бъде запазено името на сдружението, след което сдружението се вписва в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел в района на окръжния съд по седалището на юридическото лице. След съдебната регистрация, в седмодневен срок сдружението следва да бъде вписано в Регистър Булстат. В двумесечен срок от съдебната регистрация, сдруженията в обществена полза трябва да бъдат вписани в Централния регистър при Министерството на правосъдието.

За регистрация на сдружение е необходимо да ни предоставите следната информация:

1. Наименованието на сдружението;
2. Седалище и адрес на управление на сдружението;
3. Информация каква ще бъде осъществяваната от сдружението дейност – в частна или в обществена полза;
4. Данни по лична карта за учредителите;
5. Данни по лична карта за членовете на управителния съвет;
6. Свидетелства за съдимост на членовете на управителния съвет.
7. Информация за начина на представителство на сдружението.
8. Информация за предмета на дейност на сдружението.
9. Целите на сдружението и средствата за постигането им.


Цената за регистрацията на сдружение в частна полза е 500 лв., а на сдружение в обществена полза е 550 лв. Посочените суми включват всички държавни такси – за запазване на име, за вписване в регистъра на ЮЛНЦ, в регистър Булстат и в Централния регистър при Министерството на правосъдието, както и адвокатския хонорар.

Начало За нас Услуги Цени Актуално Контакти