Счетоводни услуги. Комплексни финансови решения

УСЛУГИ 


Предлаганите от нас услуги включват:


Счетоводни услуги

Обработка на работни заплати

Консултации

Данъчна защита

Регистрация на фирми

Други услуги

 

 

Счетоводни услуги


Изготвяне на индивидуален сметкоплан , съобразен със спецификата на фирмената дейност
Разработване на счетоводна политика
Съставяне на първични документи
Вторична обработка на счетоводната документация на лицензиран програмен продукт
Съставяне на данъчен и счетоводен амортизационен план
Изготвяне на дневници и справки декларации по ЗДДС
Изготвяне на VIES декларация
Попълване на Интрастат декларации и дневник
Попълване на декларации по Закона за местните данъци и такси
Попълване на патентни декларации за физически лица и ЕТ
Попълване на декларации и отчети за БНБ
Изготвяне на годишни и регулярни отчети за НСИ
Попълване на искания за издаване на документи от НАП
Изготвяне на Годишни данъчни декларации за ФЛ и ЮЛ
Попълване на справка за ФЛ, получили доходи, различни от трудови през годината
Съставяне на периодични и годишни финансови отчети по националните и международни
Счетоводни стандарти  и публикуването им в Търговския регистър

 

  Цени за счетоводни услуги


Обработка на заплати и ТРЗ обслужване


Консултации във връзка с формата на наемане на персонала
Изготвяне на трудови и граждански договори
Регистрация и пререгистрация на трудови договори
Изготвяне на месечна ведомост и фишове за заплати
Изпращане на фишове на всеки служител в персонален файл
Попълване на платежни нареждания за заплати и осигуровки
Изготвяне на документи за on-line банкиране
Издаване на необходимите документи при прекратяване на трудови правоотношения
Изготвяне на служебни бележки за дохода
Издаване и попълване на трудови книжки
Попълване и заверка  на осигурителни книжки
Представителство пред органите по социално осигуряване при ревизии


Олимп ЛМ ООД предлага  изнесено водене на ТРЗ и заплати


Ползването на външна счетоводна фирма за изнесено водене на ТРЗ и заплати е свързано със следните предимства :
Доверителност и дискретност по отношение на индивидуалните възнаграждения на персонала
Прехвърляне на  отговорностите по администриране и управление на заплатите извън фирмата

 

Цени за изнесено водене на заплати


Данъчна защита


Данъчните ни услуги включват:
Следене на нормативни срокове за данъци и декларации
Подготовка на платежни нареждания за данъци
Подготовка на данъчни справки и уведомления
Изготвяне, представяне  и защита на данъчни декларации, годишни финансови отчети и друга информация пред данъчната администрация
Провеждане на необходимите проверки с органи на данъчната администрация
Представителство и защита на фирмата пред НАП и НОИ по всякакви възникнали въпроси и казуси


Регистрация на фирми


Олимп ЛМ ООД извършва следните регистрации на фирми:
Регистрация в Търговски регистър
ДДС регистрация
Регистрация на самоосигуряващи се лица в НАП
Регистрация в Комисията за защита на личните данни
Регистрация в Инспекцията по труда
Регистрация в Агенцията по финансово разузнаване
Други

 

Цени за регистрация на фирми


Други  услуги


On-line банкиране;
Изготвяне на документи при кандидатстване за кредити;
Изготвяне на  договори и други документи 

   

   

Начало За нас Услуги Цени Актуално Контакти